Πληροφορίες

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει γραπτώς τον πωλητή ότι αρνείται την αγορά χωρίς ποινή και χωρίς εξήγηση των λόγων, εντός 14 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των αγαθών ή, στην περίπτωση παροχής της υπηρεσίας, από τη στιγμή της σύναψη της σύμβασης.